Nieuws

Juni 2020

De komst van het COVID-19 virus heeft veel vragen met zich meegebracht. Verschillende wetenschappelijke disciplines onderzoeken de mechanismen waarlangs het virus zich ontwikkelt en manifesteert. Zelfs vanuit de virologie zijn nog basale vragen onbeantwoord, zoals ‘Vanaf wanneer draagt een besmet persoon het virus over’ en ‘Kan men besmet zijn zonder griepsymptomen te ervaren?’ Lees meer


Maart 2020

Een voor de mens schadelijk corona virus heeft binnen enkele maanden ontwikkeld en gezorgd voor een pandemie. Om de virusoverdracht af te remmen zijn nieuwe omgangsvormen nodig en moeten basale hygiënevoorschriften strikt nageleefd worden. Thuiswerken en online overleg biedt hierbij op korte termijn mogelijkheden om werk voort te kunnen zetten.


Januari 2018

De gezondheidsraad heeft onderzoek gedaan naar de effecten van ‘s nachts werken. In Nederland werken bijna 1,3 miljoen mensen soms of regelmatig ’s nachts. Werk in de nachtelijke uren verstoort het dag-nachtritme van het lichaam wat kan leiden tot nadelige gezondheidseffecten. Nachtwerk veroorzaakt gezondheidsproblemen op korte termijn. Slaapproblemen komen anderhalf tot tweemaal vaker voor bij nachtwerkers dan bij dagwerkers. Er is ook sterk bewijs voor het bestaan van gezondheidsrisico’s op lange termijn. Lees samenvatting adviesrapport.


Februari 2017

De wetswijziging voor de Arbowet is goedgekeurd door de eerste kamer. De wijziging betreft de positie van de bedrijfsarts ten opzicht van de werkgever. Het wordt nu mogelijk voor de werknemer om een second opinion te vragen, en daarbij niet naar een verzekeringsarts te hoeven stappen. Voor de preventiemedewerker verandert de wijze van zijn aanstelling. Deze zal in het vervolg via goedkeuring van de OR verlopen, waardoor intern meer draagvlak voor zijn functie zal ontstaan. Lees alle overige veranderingen


December 2016

Het jaarverslag van de Inspectie SZW is uit. De speerpunten van het inspectie beleid staan hierin benoemd. De 2 grote aandachtspunten zijn gevaarlijke stoffen en uitbuiting door ongelijke betaling.


November 2016

Op basis van het SER advies Betere zorg voor werkenden zijn nieuwe voorstellen gedaan om de Arbowet in 2017 aan te passen. Op dit moment moet de eerste kamer nog gaan besluiten welke veranderingen goed gekeurd zullen worden. De wijzigingen betreffen de wijze van samenwerking tussen de bedrijfsarts en de werkgever. De positie van preventiemedewerker, verandert doordat de OR instemmingsrecht krijgt bij zijn aanstelling. Lees meer…


Februari 2016arbo nieuws
Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. Dit blijkt uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht. Lees het gehele artikel van de arbeidsinspecteur.


Januari 2016
Een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet is voorgesteld. Het betreft een wijziging ten aanzien van de adviesrol van de bedrijfsarts en de interne positie van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker is al intern aanspreekpunt en de gesprekspartner voor arbodienstverleners, maar het voornemen is om zijn positie nu ook per wet bevestigd te krijgen. Het voorstel is om de OR instemmingsrecht te geven bij de aanstelling van de preventiemedewerker en zijn takenpakket.

Het wetsvoorstel bevat daarnaast een aantal extra minimumeisen waaraan de verzuimbegeleiding moet gaan voldoen. Lees hierover verder in het Arbo portaal of hier.


Oktober 2015
Informatie die je nodig hebt van de overheid vind je op overheid.nl. Verschillende ministeries plaatsen daar hun informatie en houden deze actueel. Het ministerie van Justitie verzorgt de informatie over de wetgeving. Zij verzorgt en is verantwoordelijk voor de actuele wetgeving zoals die vandaag van kracht is. De getoonde informatie betreft wet- en regelgeving is van nationaal niveau, provinciaal niveau, of lokaal niveau zoals die van waterschappen of gemeenten. De kracht van wetten.nl is de actualiteit. Het publiceren van nieuwe wetten ging tot begin deze eeuw nog via de Staatscourant of staatsblad en was enkel tegen betaling verkrijgbaar. Nu biedt wetten.nl dagelijks de actuele stand van de wet.

Via wetten.nl is een controle van geldende regelgeving snel gemaakt. De zoekvelden zijn logisch opgebouwd zodat je heel gericht op artikelnummer of op woordelijke inhoud kan zoeken. Maar naast controle op de geldigheid van een wetsartikel biedt de site nog veel meer mogelijkheden. De site bevat ook wetstechnische informatie. Hieronder vallen kamerstukken, memorie van toelichting. Per gevonden wetsartikel staat links een icoontje ‘i’, om aan te klikken. Hiermee kan je deze aanvullende informatie op vragen. Via het icoontje kom je een nieuwe pagina met onder aan een rij met verwijzingen, waaronder de memorie van toelichting (MvT). De MvT voor de Arbeidsomstandighedenwet staat tevens hier.

De memorie van toelichting op wetsartikelen heeft een grote meerwaarde. De tekstuele uitleg is leesbaarder door een geringer juridisch taalgebruik. Sterker, juridische termen worden geduid.

Verder biedt wetten.nl inzage in oude wetgeving van de afgelopen 15 jaar. Oude versies van de wetsartikelen of beleidsregels zijn opvraagbaar. Vervallen beleidsregels uit de arbo-regelgeving zijn nog steeds in te zien. Bijvoorbeeld de voorschriften voor opslag van CO2 op de werkplek.