COVID-19

Sinds de komst en de snelle verspreiding van het COVID-19 virus is de kans op virusoverdracht dominant aanwezig en bepalend voor de gezondheidsrisico’s in de werkomgeving.
Werkgevers hebben een zorgplicht te vervullen. Deze staat op generieke wijze verwoord in de Arbowet, art 3. Nieuw onder dit voorschrift valt nu het gezondheidsrisico van virusoverdracht door COVID-19 en de daarbij horende preventiemaatregelen.

Om de arbeidsrisico’s bij deze geleidelijke overgang te inventariseren is een vragenlijst opgesteld. Het doel is om de maatgevende risicofactoren en beheersmaatregelen te inventariseren. Deze lijst is niet uitputtend. Op basis van een interne evaluatie zullen vervolgens bedrijfsspecifieke maatregelen geformuleerd moeten worden. Zo geldt voor elk bedrijf een eigen omgangsvorm waarmee de werkgever zijn medewerkers verantwoording geeft om de kans op virusoverdracht te beperken.

Als leidraad heeft BHV NED een inventariserende checklist opgesteld waarmee een begin kan worden gemaakt om de maatgevende risico’s te inventariseren en te voorzien van preventiemaatregelen.