FAQ

FAQ RIE

  • Waarvoor heb ik een RIE nodig?Contact_Bild

In de RIE staan alle arbeidsrisico’s waarmee de eigen medewerkers te maken krijgen. Het wegnemen of verminderen van deze arbeidsrisico’s moet in een RIE verwoord staan. Zodoende kan je als werkgever middels een RIE zorgen voor een veilige en gezonde wekomgeving.

  • Wanneer heb ik een nieuwe RIE nodig?
          De oude RIE voldoet niet meer als deze niet langer de aanwezige arbeidsomstandigheden beschrijven. Dit doet zich voor wanneer het bedrijf is verhuist, als er nieuwe arbeidsmiddelen in gebruik zijn genomen of door uitbreiding van het aantal medewerkers. Een andere reden voor het actualiseren van de RIE ontstaat wanneer regelgeving wijzigt. In 2017 is bijvoorbeeld de Arbowet gewijzigd. Nieuwe voorwaarden aan samenwerking met de bedrijfsarts zijn hierin voorgeschreven. Middels een actualisatie van de RIE kan een werkgever vervolgens zijn arbobeleid aanpassen.
  • Kunt u mijn oude RIE toetsen?
          BHV NED kan RIE’s toetsen waardoor het document erkend zal worden door de arbeidsinspecteur. De manier waarop een toetsing zal worden uitgevoerd hangt af van het aantal medewerkers. Bij meer dan 25 medewerkers maakt een bedrijfsbezoek onderdeel uit van de toetsing. In alle andere gevallen is een toetsing op afstand mogelijk.
  • Kan ik RIE’s zelf opstellen en moet deze dan nog getoetst worden?
         Indien de branche waarvan uw bedrijf deel uitmaakt een RIE-instrument heeft opgesteld, dan kunt u zelf een RIE opstellen. Deze zelf opgestelde RIE zal erken worden door de arbeidsinspecteur indien uw bedrijf niet meer dan 25 medewerkers op de loonlijst heeft staan. In geval dat er meer dan 25 medewerkers in loondienst werken zal een aanvullende toetsing nodig zijn. Een bedrijfsbezoek, zoals beschreven is dan aanvullend nodig.

 FAQ PGS 15

  • Geldt de PGS 15 richtlijn ook voor de vloeistoffen die in mijn werkkast staan?
          De richtlijn maakt een onderscheid tussen werkvoorraad en opslagvoorraad. Het verschil tussen beide is dat de werkvoorraad binnen 2 werkdagen verbruikt wordt en daarmee buiten de regiem van de PGS 15 valt. Opslag in het magazijn of werkkast wordt niet als werkvoorraad gezien. Deze opslag is juist waar de PGS 15 betrekking op heeft.
  • Geldt de PGS 15 ook voor mijn bedrijf?
          De PGS 15 geldt voor alle bedrijven die gevaarlijke stoffen op hun terrein opgeslagen hebben, met inachtneming van een ondergrens. Per soort gevaarlijke stof verschilt de ondergrens. Hoe gevaarlijker des te lager de ondergrens. Voor milieugevaarlijke stoffen is de ondergrens 250 liter, net als voor zuren en basen. Voor de meeste overige stoffen geldt een grens van 50 liter. In wezen geldt de per brandcompartiment, zodat herverdeling op het bedrijfsterrein de aanvullende inrichtingseisen uit de PGS ontweken kunnen worden. De makkelijkste oplossing is natuurlijk om de lang niet gebruikt gevaarlijke stoffen gewoon af te voeren. Een tabel met de exacte ondergrens staat hier weergegeven.

FAQ REACH

  • Wanneer heeft mijn bedrijf met REACH regelgeving te maken?
          Formeel genomen als je met gevaarlijke stoffen werkt. De regelgeving is opgedeeld naar verschillende groepen en heeft specifieke regels voor producenten, importeurs, leveranciers en gebruikers. Bijvoorbeeld als de gebruiker het product met gevaarlijke stoffen anders wil gebruiken dan de producent heeft toegestaan, dan gelden voor de gebruikers ook voorschriften. Zodoende gelden REACH voorschriften voor allen die in de keten van producent tot eindgebruiker betrokken zijn. Een introductie tekst vind u hier.
  • Ik wil als gebruiker meer weten van de gevaarlijke stoffen waaraan ik word blootgesteld. Hoe kom ik aan deze informatie?

De leverancier is verplicht om bij de geleverde producten waar gevaarlijke stoffen in vermengd zijn een veiligheidsinformatieblad mee te sturen. Dit document moet zijn opgesteld in het Nederlands. Zelfs als het mengsel een stof bevat waarvoor een Grenswaarde (voorheen MAC-waarde) geldt zal hij daarover informatie moeten verstrekken.