Incidentenmanagement

Incidentenmanagement

Incidentenmanagement is een term die voortkomt uit de milieuwetgeving. Bedrijfsactiviteiten die een belasting voor het milieu vormen moeten zoveel mogelijk beheerst worden. Zo geldt vanuit de milieuwetgeving dat bedrijven verplicht actief een incidentenmanagement moeten voeren. Dit managementbeleid moet er op gericht om handelend op te kunnen treden bij dreiging van bodemverontreiniging. Anders dan bij brand zal de professionele hulpverlening geen bijstand verlenen bij het morsen van gevaarlijke stoffen binnen uw bedrijf.

Binnen het bedrijf zal het incidentenmanagement erop gericht moeten zijn om gemorste gevaarlijke stoffen zelfstandig op te moeten ruimen. Het opleiden van medewerkers in het opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen is hier een zeer belangrijk onderdeel van. Deze verplichting is aanvullend op de het organiseren van bedrijfshulpverlening vanuit de Arbowet. Zo zal bekend moeten zijn binnen het bedrijf welke immissiepunten aanwezig zijn en wat het vloeistofkerend vermogen van de vloer is. Het mogelijke contact met hemelwater is eveneens een belangrijke indicator voor de wijze waarop handelend opgetreden zal moeten worden door de eigen BHV organisatie.

BHV NED organiseert opleidingen voor technisch medewerkers als onderdeel van het incidentenmanagement. Het doel van de opleiding is vooral gericht op:

  • Het herkennen van de aanwezige risico´s in het magazijn die ontstaan door de aanwezige gevaarlijke stoffen.
  • Praktische vaardigheid opdoen in het opruimen van gemorste vloeistoffen, het inzetten van absorberend materiaal en ervaren dat vloeistof weg kan lekken via vloer.