REACH voor MKB bedrijven

ReachHet Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH om de gebruikers te beschermen tegen blootstellingsgevaar van gevaarlijke stoffen. Via onder andere een informatieplicht moeten leveranciers informatie verstrekken over veilig productgebruik. Daarnaast bepaalt REACH of de gevaarlijke stof milieugevaarlijk is en of het op de markt mag worden gebracht.

De European Chemical Agency (ECHA) is een Europese regelgevingsinstantie en zorgt voor de uitvoering van de REACH wetgeving. ECHA houdt bij welke stoffen als gevaarlijke behandeld moeten worden en zij geeft toestemming welke gevaarlijke stof op de markt mag worden gebracht, of voor welke stoffen beperkingen gelden. Het handhaven wordt in Nederland uitgevoerd door twee instanties, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De REACH wetgeving bevat voorschriften die gelden voor de gehele keten van producent tot eindgebruiker. De meest regelgeving geldt voor de producent. Daarnaast gelden regels voor de importeur die producten van buiten Europa importeert. Andere partijen zijn de distributeur en de eindgebruiker. Deze laatste heet in REACH-termen downstream user. Hieronder vallen zowel consumenten als professionele of industriële gebruikers. Via deze rolverdeling kan één bedrijf meerdere rollen vervullen.

Veel MKB bedrijven maken nieuwe producten door bestaande producten te mengen, zoals bij het samenstellen van verven of lijmen. Deze bedrijven worden niet als producent aangezien, omdat het mengen niet chemisch van aard is. Het mengen betreft een fysieke mengen. Deze rol valt onder downstream user en betreft de rol van formeerder. Lees verder …